Nabór na Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne na rok akademicki 2018/2019

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie otwiera nabór na 2-letnie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne.

2-letnie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych z tytułem magistra, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne do nauczania do nauczania innych przedmiotów niż religia oraz absolwentów wyższych uczelni w zakresie  wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne-szczegóły


Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie – podanie;
  • kwestionariusz osobowy kandydata - kwestionariusz;
  • życiorys;
  • odpis lub kserokopię ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym;
  • kserokopię dowodu osobistego (dwustronna);
  • świadectwo moralności od ks. proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób konsekrowanych;
  • 3 fotografie o formacie legitymacyjnym;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
  • dowód wpłaty za opłatę wpisową na konto ITP (70 zł.).

Komplet dokumentacji należy złożyć w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie (ul.Witolda 11a) lub przesłać pocztą na adres Instytutu (ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów) do 15 września 2018 roku.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1100 złotych. Wpłaty odbywać się będą na indywidualne konto, które słuchacz otrzymuje po rozpoczęciu zajęć. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata wpisowa za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne”

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17/ 871-24-03.