Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęło swoją działalność w październiku 2008 roku. Jego celem jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego oraz formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych (siostry zakonne, bracia zakonni). Posiada duszpasterski charakter. Nauka trwa 2 lata podzielone na 4 semestry. Obejmuje zagadnienia wstępne, egzegezę wybranych Ksiąg Biblijnych oraz ćwiczenia. Słuchaczem może być każda osoba , która respektuje regulamin Studium. Osoby, które spełnią warunki polegające na posiadaniu dobrej opinii proboszcza, regularnym uczestnictwie w zajęciach oraz zdobywaniu  zaliczeń z poszczególnych semestrów otrzymują Dyplom. Wykłady mają miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Dyrektorem jest ks. dr M. Dzik – wykładowca Pisma Świętego Nowego Testamentu w WSD Rzeszów. Mogą w nim brać także udział wolni słuchacze po oficjalnym zgłoszeniu u Księdza Dyrektora i uregulowaniu odpowiednich należności.

REGULAMIN STUDIUM BIBLIJNEGO DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

1. Przepisy ogólne.

 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej jest powołane do istnienia decyzją Biskupa Rzeszowskiego i działa w oparciu o regulamin Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej działa pod patronatem  Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej i stanowi sekcje Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a.
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej w relacjach prawnych korzysta z osobowości prawnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

2. Cele Studium.

 • Celem Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, biblijna formacja duchowa według doktryny Kościoła katolickiego oraz wychowanie do kultury biblijnej.
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej realizuje cele poprzez współpracę: z wyższymi uczelniami, ze stowarzyszeniami – przede wszystkim o inspiracji chrześcijańskiej, z instytucjami, ze szkołami, z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej, z organizatorami pielgrzymek do Ziemi Świętej, z ośrodkami kultury, z mass-mediami.
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej realizuje cele w ramach określonego programu nauczania.
 • Program nauczania obejmuje Pismo Święte i Nowego Testamentu, apokryfy Starego i Nowego Testamentu, literaturę okołobiblijną, przedmioty teologiczne mające odniesienie do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
 • Czas trwania nauki wynosi 2 lata podzielone na 4 semestry.
 • Forma nauczania przedmiotów: wykłady, ćwiczenia, prezentacje, konferencje, zebrania, warsztaty, kursy, sympozja, konwersatoria, wystawy, dyskusje, wyjazdy pielgrzymkowe.

3. Władze Studium.

 • Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej kieruje Dyrektor, którego mianuje Biskup Rzeszowski.
 • Do zadań Dyrektora należy: dobór wykładowców, organizacja zajęć, określanie programu, decyzja o przyjęciu i skreśleniu słuchacza, reprezentowanie Studium wobec osób fizycznych i prawnych.
 • Studium Biblijne w swej działalności korzysta z usług Sekretariatu Instytutu.

4. Słuchacze Studium.

 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych.
 • Warunkiem przyjęcia do Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest złożenie podania na ręce Dyrektora Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, akceptacja regulaminu Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
 • Słuchacze Studium mają prawo: otrzymywania wiedzy biblijnej na odpowiednim poziomie, korzystania z pomieszczeń dydaktycznych Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, korzystania z zasobów literackich biblioteki Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
 • Słuchacze Studium zobowiązani są do: udziału w wykładach, kształtowania postawy zgodnej z zasadami chrześcijańskiej moralności, terminowego regulowania wszystkich zobowiązań wynikających z uczęszczania do Studium.
 • Skutkiem uczestnictwa w Studium Biblijnym jest zdobycie wiedzy i formacji biblijnej na zakładanych przez wykładowców poziomie oraz uzyskanie dyplomu.
 • Warunkiem uzyskania dyplomu jest: złożenie zdjęcia, złożenie pozytywnej opinii proboszcza (w przypadku osób konsekrowanych wymagana jest zgoda przełożonego), udział w wykładach i uzyskanie zaliczeń w indeksie na koniec każdego semestru.
 • Dyplom posiada tylko i wyłącznie charakter duszpasterski, nie daje żadnych uprawnień do nauczania religii.
 • Uzyskanie dyplomu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Studium.
 • Brak respektowania regulaminu skutkuje skreśleniem słuchacza Studium.

5. Pieczęci.

 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ma prawo do korzystania z następujących pieczęci: a) okrągłej: w otoku widnieje napis Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej, w centrum znajduje się otwarta księga (Biblii), na jej tle krzyż i litery alfa i omega; b) płaskiej z napisem: Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej – z imieniem, nazwiskiem oraz tytułami naukowymi bieżącego Dyrektora mianowanego przez Biskupa Rzeszowskiego.

6. Konto bankowe i finanse.

 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ma prawo do korzystania z konta bankowego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie z dopiskiem “Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej”.
 • Dyrektor Studium składa coroczne sprawozdanie finansowe Dyrektorowi Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św . Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.
 • Wysokość wszelkich opłat związanych z działalnością Studium Biblijnego ustala Dyrektor Studium, za akceptacją Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

7. Przepisy końcowe.

 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej może zostać czasowo zawieszone lub rozwiązane decyzją Biskupa Rzeszowskiego.
 • W przypadku rozwiązania Studium Biblijnego majątek przechodzi na własność Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
 • Sprawy nie ujęte przepisami niniejszego regulaminu ustala Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Rzeszowskiego.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Biskupa Rzeszowskiego.
 • W trakcie Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej istnieje możliwość zapisania się do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej (warunki przyjęcia reguluje statut Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II).